Badania NDT

Z powodu wzrostu wymagań związanych z jakością produktów, materiałów, złączy, badania nieniszczące są coraz częściej wykorzystywane w produkcji oraz w eksploatacji urządzeń technicznych.

Badania nieniszczące służą wykryciu nieciągłości materiałowych w badanym materiale, urządzeniu lub jego wyposażeniu, złączu bez wywołania zmian ich właściwości. Przeprowadzanie badań nieniszczących na każdym etapie eksploatacji bądź wytwarzania zapewnia utrzymanie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa. Dzięki temu można monitorować cykl życia produktu i zapobiegać awariom oraz eliminować wady.

Firma Dob-Spaw oferuje wykonanie badan NDT z zakresu:

Badań nieniszczących VT1 i VT2
Badania wizualne są podstawowym badaniem stosowanym przy wszelkich rodzajach konstrukcji spawanych. Badanie VT zapewnia kontrolę stuprocentową, ponieważ przeprowadzane jest na każdym spawie. Polegają one głównie na kontroli wzrokowej, dokonaniu pomiaru komponentów przeznaczonych do późniejszego spawania. Badany obiekt podlega przede wszystkim oględzinom okiem nieuzbrojonym lub z użyciem przyrządów powiększających nieprzekraczających 20- krotnego powiększenia. Zazwyczaj wykonywane są w odpowiednich etapach procesu produkcyjnego lub na wyrobach gotowych. Badania wizualne wspierają inne metody badań NDT tj. magnetyczno-proszkowe, penetracyjne, ultradźwiękowe i radiograficzne.

Badania VT są złożone ze względu na konieczność posiadania szerokiej wiedzy na temat niezgodności spawalniczych. Wieloletnie doświadczenie znacznie ułatwia dostrzeżenie wad i ich należyte sklasyfikowanie.

Badań magnetyczno-proszkowych MT1 i MT2
Badania magnetyczno-proszokwe wykorzystują zjawisko rozproszenia pola magnetycznego. Umożliwia to wykrycie lokalnych nieciągłości, powstałych pod powierzchnią kontrolowanego złącza, które mogą również wychodzić na jego powierzchnię, tworząc tym samym największe magnetyczne pole rozproszenia. Zastosowanie tej metody jest uzasadnione tylko w wypadku komponentów ferromagnetycznych. Znajdują zastosowanie wielu metod spawania i rodzajów złączy. Nie nadaje się do badania materiałów takich jak: aluminium, stali austenitycznych, miedzi i magnezu. Przed przystąpieniem do badań MT należy zbadać właściwości magnetyczne materiału oraz dobrać prawidłowy sposób i parametry magnesowania oraz. W badaniach magnetyczno-proszkowych należy najpierw przygotować powierzchnie do badania, rozmagnesować ją wstępnie, a także oczyścić i odtłuścić. Następnym etapem badania jest magnesowanie powierzchni przy pomocy defektoskopów i nałożenie proszku magnetycznego lub zawiesiny, po wykonaniu tych czynności odbywają się oględziny połączone z rejestracją wyników. Po zakończeniu badania, powierzchnia podlega rozmagnesowaniu i oczyszczeniu.

Badania magnetyczno-proszkowe charakteryzują się większą czułością niż badania penetracyjne. Badanie magnetyczno-proszkowe jest łatwe w zastosowaniu. Analiza i ocena wyników jest mało skomplikowana, z pominięciem wypadków nieciągłości zlokalizowanych pod powierzchnią materiału.

Badań penetracyjnych PT1 i PT2
Badania penetracyjne to jedna z najstarszych metod badań NDT, używana do badań konstrukcji metalowych jak i niemetalowych. Właściwie nie nadaje się jedynie do badań materiałów porowatych. Badania PT wykorzystują zjawisko włoskowatości, które polega na przenikaniu cieczy do wąskich i trudno dostępnych przestrzeni i wypełnianiu ich, również pomimo siły ciężkości. Wykorzystuje się w nich penetranty stosowane na całej długości spoiny. Mają one za zadanie wniknąć w otwory powierzchniowe. Po upływie wymaganego czasu badania, należy usunąć niepotrzebny penetrant z powierzchni pozostawiając go jedynie w otworach. Wykrycie i umiejscowieniu wad zewnętrznych, które wnikają w głąb badanego elementu, otrzymuje się za pomocą zastosowania odpowiednich wywoływaczy lub dodatków fluorescencyjnych w zastosowanych penetrantach oraz dalszym wskazaniu w świetle ultrafioletowym.

Niewątpliwą korzyścią z przeprowadzania tego typu badań jest, lekki i niewymagający dużych umiejętności i wysiłku w zastosowaniu sprzęt, a zarazem łatwość w pozyskaniu wskazań. W czasie interpretacji wyników badań penetracyjnych, trzeba zwrócić szczególną uwagę na temperaturę badanego komponentu. Nie może być ona zbyt wysoka. Warto także sprawdzić zniszczenia powstałe na powierzchni komponentu. Takie czynniki mogą niekorzystnie wpłynąć na analizę wyników. Trzeba także pamiętać, aby badanie PT było przeprowadzane przed badaniami ultradźwiękowymi i magnetyczno-proszkowymi, aby w nieciągłościach nie powstały zużycia materiału.